urządzenia fiskalne
WAPRO Fakir
WAPRO Fakir

Finanse i księgowość WAPRO Fakir to system opracowany do obsługi pełnej księgowości w przedsiębiorstwach o profilu handlowym, usługowym oraz produkcyjnym. 

WAPRO Fakir można stosować jako element systemu zarządzania przedsiębiorstwami WAPRO ERP współpracujący z innymi programami tego systemu oraz niezależnie jako samodzielny program do obsługi księgowo-finansowej. 
Program posiada wszystkie mechanizmy wymagane przez przepisy prawa do księgowania bieżącej działalności podmiotów gospodarczych zobowiązanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
Rozwój programy oparty jest w dużej części o doświadczenia użytkowników. Program jest ukierunkowany na pełną automatyzację operacji, które nie wymagają decyzji księgowego. Dzięki temu można skrócić czas pracy związany z wprowadzaniem i dekretowaniem dokumentów w programie. Program pozwala również udostępniać dane księgowo-finansowe w postaci przetworzonej, które wymagane są w procesach zarządzania przedsiębiorstwem. 

Pełna automatyzacja stała się możliwa dzięki udostępnieniu:

  • mechanizmów automatycznego rozliczania rozrachunków,
  • automatów księgujących, pozwalających na uproszczenie księgowania standardowych dokumentów, 
  • mechanizmów automatycznego dekretowania "kosztów do rozliczenia w czasie" (abonamenty, prenumeraty i inne),
  • mechanizmów naliczających w automatyczny sposób różnice w kursach,
  • mechanizmów automatycznej i dynamicznej dekretacji importowanych dokumentów (moduł MAGIK II),
  • moduł tworzenia raportów użytkownika,
  • inne mechanizmy wpływające na poprawę ergonomii, dokładności oraz szybkości pracy, a także mechanizmy upraszczające i ułatwiające dostęp do danych. 

Program posiada również e-Archiwum, gdzie można zapisywać oraz przechowywać faktury elektroniczne i kopie standardowych dokumentów. Praca osób księgujących jest znacznie ułatwiona dzięki funkcji wyświetlania e-dokumentów w formie załączników do księgowanych dokumentów systemowych.
Formularze dostępne w aplikacji pochodzą z największej bazy w Polsce iform.pl. 
Przedsiębiorstwo SignForm zostało założone w 2000 roku i obecnie posiada ponad 5000 wzorów pism i dokumentów stosowanych w każdej działalność oraz dla użytku prywatnego. 

Współczesna księgowość stawia szereg wymagań. Do najważniejszych należą:

  • ciągłe monitorowanie kosztów, wyniku finansowego, rentowności oraz rozliczeń inwestycyjnych ,
  • nadzór nad rozrachunkami, należnościami i zobowiązaniami ,
  • planowanie przyszłych operacji według bieżących danych księgowo-finansowych oraz analizie danych historycznych.

Z tego względu WAPRO Fakir posiada następujące moduły:

- tworzenie planów budżetowych oraz kontrolę ich wykonania,
- rozliczanie realizowanych projektów,
- ewidencjonownie przychodów i kosztów w miejscach ich powstawania zdefiniowanych przez użytkownika (MPK) w wariantach PRESTIŻ i BUDŻET,
- analiza wskaźnikowa, umożliwiająca dokonywanie pełnej analizy kondycji finansowej firmy w wariantach PRESTIŻ i BUDŻET,
- tworzenie własnych zestawień umożliwiających tworzenie rozbudowanych zestawień.
System można dodatkowo rozszerzyć o program WAPRO Analizy. Zainstalowanie go na wspólnej bazie z WAPRO Fakir pozwoli na dokonywanie wielowymiarowych, przekrojowych analiz w postaci tabel i wykresów, na podstawie których można dokonać oceny zmian trendów zachodzących w firmie procesów, analiz porównawczych itp. 
Rozbudowane możliwości programu, pełna automatyzacja operacji księgowych oraz ergonomia sprawiają, że program świetnie sprawdza się także w biurach rachunkowych. Na potwierdzenie tego została przygotowana lista biur rachunkowych, które zgłosiły uczestnictwo w Programie dla biur rachunkowych rachunkowych WAPRO ERP. 
WAPRO Fakir w systemie zarządzania firmą WAPRO ERP
Powyższe moduły wpływają na przeprowadzane operacje na danych znajdujących się w programie. Poniżej natomiast znajduje się omówienie pełnej automatyzacji importu i dekretowania importowanych danych z innych programów WAPRO ERP.

Linie produktowe systemu do zarządzania firmami WAPRO ERP
WAPRO ERP składa się z kilku programów, które mogą działać samodzielnie lub być ze sobą integrowane według indywidualnych wymagań. System dzieli się na kilka linii wariantów poszczególnych produktów, które rekomendowane są dla różnych grup użytkowników. Program WAPRO Fakir występuje w następujących wariantach:
- WAPRO BIZNES
- WAPRO BIURO
- WAPRO PRESTIŻ

Automatyzacja współpracy
Z pełnej funkcjonalności i korzyści programu WAPRO Fakir można skorzystać podczas pracy w systemie WAPRO ERP. System został zaprojektowany w taki sposób, aby wszystkie aplikacje wchodzące w jego skład mogły ze oba współdziałać z pełny i zautomatyzowany sposób. 
Automatyzacja sytemu oferuje następujące możliwości:
- pełną wymianę danych pomiędzy aplikacjami w dowolnym momencie,
- synchronizację wspólnych danych w niektórych kartotekach (np. pracownicy, kontrahenci),
- automatyczną i dynamiczną dekretację importowanych dokumentów.

WAPRO Fakir posiada moduł MAGIK II, odpowiedzialny za importowanie i automatyczną dekretację dokumentów. Z pomocą modułu można definiować schematy księgowania oraz dekrety warunkowe. Moduł pozwala na dynamiczną analizę importowanych dokumentów, ich dekretację, wyliczanie różnic z zaokrągleń, rozksięgowywania, a nawet dynamiczne tworzenie opisów. Dzięki temu w ciągu kilkunastu minut w programie mogą znaleźć się wszystkie zadekretowane dokumenty wystawione w programie WAPRO Mag z dowolnego okresu. Rolą księgowego jest zatem jedynie sprawdzenie zaimportowanych dokumentów oraz ich zatwierdzenie. Importu można dokonywać z różną częstotliwością, co pozawala na bieżącą aktualizację danych. Pełna integracja, a co za tym idzie - maksymalna funkcjonalność, zależne są głównie od konfiguracji systemu przez użytkownika. 

W kolejnej części zostały przedstawione podstawowe informacje dotyczące różnic w funkcjonalności systemu WAPRO ERP w zależności od rodzaju konfiguracji. Więcej szczegółów można znaleźć w "Podręczniku użytkownika. Oprogramowanie dla firm WAPRO ERP".

Konfiguracja systemu WAPRO ERP, a różnice w funkcjonalności

Poszczególne aplikacje systemu WAPRO ERP w zależności od preferencji użytkownika mogą być instalowane na jednej, wspólnej bazie danych lub w rozłącznych. W zależności od sposobu instalacji import danych do programu WAPRO Fakir będzie odbywał się w okresowej wymianie danych za pośrednictwem plików danych (rozłączne bazy danych) lub w dowolnym momencie bez pośrednictwa plików danych (jedna baza danych). 
Synchronizacja wspólnych danych pozwala obniżyć nakłady pracy w organizacji, ponieważ dane wprowadzane są tylko raz i nie trzeba ich powielać. proces ten możliwy jest jedynie w przypadku pracy na jednej, wspólnej bazie danych. 
Taki sposób pracy systemu możliwy jest również w przypadku, gdy dział księgowości jest zlokalizowany w innymi miejscu niż serwer baz danych. Dzięki temu firmy posiadające wiele rozproszonych filii i oddziałów mogą skonfigurować swój system WAPRO ERP na jednej bazie danych. 

Korzyści z użytkowania WAPRO Fakir
- wzrost efektywności i większa dokładność pracy księgowego dzięki zautomatyzowaniu wszystkich operacji niewymagających podejmowania przez niego decyzji,
- równomierne rozłożenie pracy osób odpowiedzialnych za księgowość w całym okresie rozrachunkowym dzięki możliwość importowania i księgowania dokumentów natychmiast po zarejestrowaniu ich w WAPRO Mag,
- skrócenie czasu wprowadzenia dokumentów i ich dekretowania, który można przeznaczyć na prowadzenie istotnych dla firmy analiz ekonomicznych, na przykład z pomocą programu WAPRO Analizy,
- zmniejszenie nakładów pracy na wprowadzanie danych. 


Podstawowe funkcje WAPRO Fakir w wariancie PRESTIŻ
Ewidencja dokumentów
- dokumenty - program może rejestrować wszystkie typy dokumentów, zarówno proste i złożone, w tym dokumenty walutowe. Program posiada zdefiniowane uprzednio dokumenty, które można rozbudowywać i rozszerzać o własne typy,
- dzienniki - program posiada możliwość tworzenia własnego zestawu dzienników do których można przypisywać dokumenty, a następnie rejestrować je w uporządkowany sposób,
- formuły automatycznego dekretowania - program umożliwia automatyczne rejestrowanie dokumentów,
- przeglądanie oraz analiza dokumentów zaewidencjonowanych - moduł ten pozwala na przeglądanie dokumentów , dowolne ich filtrowanie oraz ich przeglądanie w wybranym okresie pod dowolnym kątem,
- własne klasyfikacje użytkownika - w programie można tworzyć własne klasyfikacje dokumentów i zapisów księgowych, które następnie będą wykorzystywane do odfiltrowania poszczególnych dokumentów lub zapisów na wydrukach lub w przeglądarce,
- rozbudowane mechanizmy przeglądania księgi głównej - w oknie przeglądarki księgi głównej znajdują się rozbudowane mechanizmy, pozwalające na zestawianie zapisów oraz obrotów i sald w oknie i na wydrukach. Zapisy mogą być zestawiane według kont, okresów, MPK. Można również zestawić obroty konta,
- wydruki - w programie znajduje się komplet wymaganych według przepisów prawa wydruków oraz wydruków statystycznych, między innymi bilansu, rachunku wyników i dzienników księgowań,
- automatyczne naliczanie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych według art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; program nalicza korekty w sposób automatyczny dla transakcji zakupu, które zostały zaksięgowane bezpośrednio w programie oraz transakcji zakupu towarów handlowych,
- automatyczna wycena rozchodowywanych środków pieniężnych walutowych, zgodnie z metodą FIFO,
- automatyczna kontrola wyceny zaksięgowanych rozchodów środków pieniężnych walutowych zgodnie z metodą FIFO,
- automatyczne zamykanie okresów oraz lat obrotowych zamykania okresów można dokonać automatycznych księgowań i przeszacowań przez program, natomiast w trakcie zamykania roku obrotowego jest w automatyczny sposób bilans otwarcia dla roku następnego, który można aktualizować aż do momentu zamknięcia poprzedniego roku. 

Rozrachunki 
- ręczne, automatyczne i półautomatyczne rozliczanie lub kompensata należności oraz zobowiązań,
- możliwość rejestrowania i rozliczania rozrachunków na etapie rejestrowania dokumentów (w tym walutowych) w sposób automatyczny,
- tworzenie w automatyczny sposób dokumentów przelewu, wezwań do zapłaty, not odsetkowych oraz naliczanie odsetek w sposób bezpośredni z okna przeglądarki,
- zbiór zestawień do analizy stanu należności oraz zobowiązań. 

Ewidencja VAT
- automatyczna ewidencja zapisów w rejestrze VAT w trakcie operacji dekretacji dokumentów,
- automatyczna kontrola zgodności kont księgi głównej wraz z zapisami w rejestrach VAT,
- automatyczne tworzenie oraz drukowanie deklaracji VAT-7,
- automatyczne naliczanie korekt podatku VAT według art. 89a i 89b Ustawy o podatku od towarów i usług,
- rozliczanie podatku VAT "małego Podatnika" według metody kasowej,
- pełna obsługa importowanych oraz eksportowanych dokumentów oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych,
- możliwość definiowania dowolnej liczby własnych klasyfikacji zapisów w rejestrze VAT,
- możliwość definiowania dowolnych zestawień zgodnie z danymi zawartymi w rejestrach VAT,
- ustawienia automatyczne dla początkowych właściwości nowego dokumentu z kontekście poszczególnych kontrahentów - dla każdego typu dokumentów w kontekście danego kontrahenta można przypisać domyślne ustawienia startowe wraz z parametrami wpisów do rejestrów VAT, np. wybór automatu dekretującego, zestaw wyróżników VAT, grupa podatkowa, stawki oraz inne; dzięki temu czas potrzebny na wprowadzanie standardowych dokumentów zostaje skrócony do minimum, a w większości przypadków po wybraniu kontrahenta wystarczy wprowadzić kwotę netto dokumentu, aby został on automatycznie zdekredytowany,
- automaty księgujące VAT - pozwalają na zdefiniowanie dowolnej liczby schematów księgowań dokumentów; podczas ich rejestracji wystarczy jedynie pobrać odpowiedni schemat i dokument zostaje automatycznie w całości zadekretowany,
- automatyczne, okresowe przeksięgowanie i dekretowanie kosztów do rozliczenia w czasie oraz innych kwot - automaty pozwalają na definiowanie planu przeksięgowań wskazanej kwoty zgodnej z tą na dekretowanym dokumencie; dzięki planowi przeksięgowań możliwe jest rozłożenie kwoty na dowolną ilość okresów obrachunkowych oraz przypisanie odpowiedniego schematu przeksięgowań do każdej pozycji; w trakcie zamykania okresów obrotowych, program automatycznie utworzy nowe noty księgowe zawierające wszystkie wymagane przeksięgowania kwot do rozliczenia w czasie dla danego okresu obrotowego,
- automatyczny import i dekretowanie dokumentów z systemu sprzedaży, kadrowo-płacowego oraz zarządzania majątkiem firmy. WAPRO Fakir wyposażony został w moduły odpowiadające za automatyczny import oraz dynamiczne dekredytowanie zaimportowanych dokumentów z wymienionych programów; w zależności od tego, czy programy zostały zintegrowane na jednej, wspólnej bazie danych czy pracują niezależnie, import plików może być dokonywany za pośrednictwem plików wymiany lub w sposób bezpośredni, 
- moduł importu pików pozwala definiować schematy dekretowania dokumentów, prowadzić dynamiczne obliczenia oraz tworzyć opisy do dokumentów; stopień automatyzacji całego procesu jest zależny od programu z którym współpracuje WAPRO Fakir; pełna automatyzacja wymiany danych jest możliwa wyłącznie pomiędzy programami systemu WAPRO ERP,
- automatyczne naliczanie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych, według art. 15b Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz korekt podatku VAT, według art. 89a tej samej ustawy,
- e-Archwium - moduł zarządzania dokumentami pozwala na zapisywanie i przechowywanie dokumentów elektronicznych, e-faktur oraz skanów dokumentów, a także na zapisywanie dokumentów w kontekście księgowanych dokumentów systemowych, firmy, kontrahentów i pracowników - do każdego kontekstu można zapisać dowolną ilość dokumentów; dostęp do dokumentów jest możliwy bezpośrednio w interfejsie programu; jeżeli WAPRO Fakir pracuje na jednej bazie z WAPRO Mag, e-dokumenty powiązane z dokumentami handlowymi będą widoczne jako załączniki zaksięgowanych w programie WAPRO Fakir .
- automatyczne i dynamiczne opisy dokumentu oraz jego pozycji - dla przyśpieszenia procesu księgowania opisy mogą częściowo lub w całości dynamicznie być tworzone przez program w postaci stałego tekstu oraz dynamicznie wstawianych wartości do pól nagłówka lub pozycji dokumenty z jego datą i numerem. Opis dynamiczny nagłówka może być niezależny. 
- pobieranie danych oraz informacji z sieci takich jak wartości kursów walut, danych kontrahentów z GUS oraz potwierdzenia numeru VAT kontrahentów UE z systemu VIES. 
- korespondencja elektroniczna za pomocą e-poczty umożliwiającej obsługę dwóch kont pocztowych, konta firmowego oraz konta użytkownika aplikacji; program może wysyłać również powiadomienia SMS przez bramkę "InfoBIP" do kontrahentów firmy z kartoteki; użytkownik może tworzyć również spersonalizowane szablony powiadomień oraz pobierać raporty ze statusami doręczeń wiadomości,
- synchronizacja danych z pozostałymi programami WAPRO ERP. 

Controlling 
- miejsca powstawania kosztów - program umożliwia definiowanie, obsługę i rozliczanie centrów kosztowych MPK włącznie z ich analizą,
- plany budżetowe firmy - program pozwala na tworzenie rocznych lub okresowych planów budżetowych dla firmy oraz kontrolę ich realizacji,
- analiza wskaźnikowa - program umożliwia obsługę podstawowych wskaźników, które odpowiadają za kondycję firmy oraz śledzenie ich zmienności w czasie,
- raporty i zestawienia - w programie można tworzyć raporty i zestawienia na podstawie pobranych, filtrowanych informacji z bazy danych; program umożliwia również podłączenie własnych raportów w technologii CRYSTAL REPORTS lub modyfikacji raportów istniejących; program posiada również rozbudowany moduł do kalkulacji obliczeń raportów,
- współpraca z WAPRO Analizy - dzięki współpracy można tworzyć dodatkowe raporty i zestawienia w postaci zaawansowanych analiz na podstawie danych w WAPRO Fakir. 

Zalecane wymagania sprzętowe

Instalacja jednostanowiskowa
Stanowisko
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 2 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- napęd DVD,
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy w wariancie Express Edition.

Instalacja wielostanowiskowa 
Serwer
- Komputer z procesorem 2 GHz kompatybilny z x86 lub x64,
- 4 GB RAM,
- minimum 2 GB wolnej przestrzeni na dysku twardym,
- napęd DVD, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 2012 R2 Server,
- MS SQL Server 2014 lub nowszy. 
Stanowisko
- Komputer z procesorem 1 GHz kompatybilny z x86,
- 1024 MB RAM,
- 300 MB wolnego miejsca na twardym dysku, 
- karta graficzna XGA/XVGA [1024x768],
- Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Praca w sieciach
- - Windows 7/Windows 8/Windows 10.
Pozostałe wymagania
- Do pełnego wykorzystania funkcjonalności wariantu PRESTIŻ wymagane jest posiadanie pakietu MS Excel lub MS Office w wersji XP lub nowszej.

W ofercie posiadamy również inne czytniki kodów kreskowych, jak również kolektory danych renomowanych producentów
telefon